1394/03/14

به تاریخ سوم ماه جون رسانه های افغان گزارش دستگیری یکی از کارمندان افغان موسسه مدیرا را توسط ارگان های امنیتی به اتهام دست داشتن در سازماندهی حملات تروریستی در کابل به نشر سپردند.

متاسفانه، مدیرا دستگیری کارمند مذکور را تائید مینماید. مدیرا از همکاری و دخالت کارمند مذکور با سازمان جنایتکار هیچ نوع معلومات قبلی نداشته است.

مدیرا یک موسسه خیریه بین المللی میباشد که از سال 1988 بدینسو در بخش انکشاف دهات و تقویت جوامع روستائی در افغانستان فعالیت دارد. مدیرا با 250 کارمند خویش ارزومند است که این واقعه هیچ نوع تاثیر منفی بالای فعالیت های موسسه نگذاشته و کاملاً برای ارائه خدمات به مردم افغانستان متعهد میباشد.

پییر لفرانس

رئیس عمومی موسسه مدیرا