مراسم تحویل پروژه های همبستگی ملی در ولایت کنر

مراسم تحویل پروژه های همبستگی ملی در ولایت کنر

از سال 2004 بدینسو موسسه مدیرا یکی از شرکای تسهیل آور برای پروگرام همبستگی ملی(NSP)  در افغانستان میباشد. این پروگرام بزرگترین ابتکار توسعه ای در افغانستان است که توسط وزارت احیاء و انکشاف دهات به همکاری بانک جهانی تطبیق میگردد. هدف از پروگرام همبستگی ملی توانمند سازی جوامع روستائی از طریق ایجاد ظرفیت و افزایش سطح آگاهی در عرصه های عمومی ( مانند: اصول حساب دهی و شفافیت، حل منازعات، و حل مسئله جنسیت گرائی) و همچنان فراهم نمودن آموزش های تخنیکی (در بخش های مدیریت پروژه، محاسبه، خریداری، و نظارت از پروژه ها) میباشد. این هدف به وسیله ایجاد ساختار های اقتدار به سطح جامعه از طریق تاسیس کمیته های انکشافی منتخب و دموکراتیک (CDCs) با در نظرداشت تعادل جنسیت، عملی میگردد. سپس این کمیته ها منحیث نماینده، تمام نیازمندی های انکشافی جامعه را هماهنگ و مدیریت مینمایند. اکثر نیازمندی های مردم، پروژه های زیربنائی میباشد که به وسیله مردم بمنظور اینکه تمام اهالی قریه از آن مسفتید شود، انتخاب گردیده اند.

پروژه های زیربنائی در مقیاس کوچک توسط شورا های انکشافی ولایت کنر اجرا گردید.

در نزدهم ماه جنوری سال 2014، یک مراسم تحویل پروژه از سوی موسسه مدیرا در ولایت کنر برای 21 شورای انکشافی(CDCs,) برگذار گردید. شورا های مذکور به نماینده گی از حدود 260000 فرد، پروژه های انکشافی خویش را که شامل ساخت و ساز چاه های کم عمق، کانال ها، پیاده رو ها، دیوار های محافظتی، بیت الخلاها و پلچک ها میباشد، بشکل موفقانه به اتمام رسانیدند.

مراسم تحویل پروژه همبستگی ملی برای شورا های انکشافی (CDCs) ولسوالی
نرنگ ولایت کنر

 

در جریان این امراسم، آموزشهای مربوط به پروگرام همبستگی ملی در خصوص ارتقای ظرفیت شوراها جهت ایجاد و حفظ ارتباطات با سائر عاملین انکشافی، نیز اجرا گردید. این آموزش ها به منظور انسجام پایدار شورا های انکشافی (در هنگامیکه آنها دیگر از سوی پروگرام همبستگی ملی کمک دریافت نمی نمایند)، برگذار گردید. همچنان هدف از آموزش مذکور حاصل نمودن اطمینان از اینکه مردم برای رفع سائر نیازمندی های انکشافی شان به کمک های مالی پروگرام همبستگی ملی رجوع  ننموده بلکه میتوانند از طریق سائر شرکای ذینفع به نیازمندی های شان رسیده گی نمایند.

 

این مراسم در ولسوالی نرنگ به اشتراک ولسوال، رئیس پروژه همبستگی ملی، نماینده های وزارت زراعت مالداری و آبیاری، و اعضای شورا ولسوالی متذکره، برگذار گردید.

موسسه مدیرا به تطبیق پروژه های 62 شورای انکشافی دیگر همبستگی ملی در ولایات کنر، لغمان و نورستان ادامه میدهد