محصولات قریه کوچیانو منزبیله از خطر سیلاب در امان هستند

در سال 2015، تیم همبستگی ملی موسسه مدیرا با اهالی قریه کوچیانو منزبیله که یکی از قریجات دور دست ولایت کنر میباشد و در پهلوی دریای کنر موقیعت دارد، ملاقات نمودند. شورای انکشافی قریه مذکور از برخی نگرانی های اساسی مردم در خصوص سیلاب های موسمی یادآوری نمودند.

 

ولایت کنر بطور خاص از آفات طبعی به ویژه سیلاب ها که منجر به تخریب صد ها هکتار زمین در هر سال می شود رنج می برد. از دست دادن محصولات در یک ساحه که مردم آن اساساً متکی به زراعت برای پیشبرد زنده گی شان باشند، میتوان دارای عواقب فاجعه بار برای خانواده های آسیب پذیر، باشد. بعضی اوقات خانواده ها برای اینکه قادر به بهبود وضعیت زنده گی شان باشند، از استراتیژی های مجادله مانند فروش مواشی و گرفتن قرضه که حتی منجر به وضعیت شکننده در دراز مدت میشود، استفاده مینمایند.

 

اعمار دیوار محافظوی به عنوان یک نیاز حیاتی برای جلوگیری از سیلاب ها که باعث از بین بردن محصولات اهالی قریه میشود، حتمی به نظر میرسید. بناءً، انجنیران موسسه مدیرا ساحه مذکور را سروی و پلان اعمار آن را طرح نمودند. در ماه جنوری سال 2015، کار اعمار دیوار محافظوی در کنار دریا آغاز گردید. دیوار مذکور به طول 55 متر، با ارتفاع 1.5 متر و با عرض 0.60 متر در قسمت بالائی و 1.30 متر در قسمت تحتانی، اعمار گردید. 

 

مردم قریه در پروژه همبستگی ملی روی اعمار دیوار محافظوی کار منیمایند، آنها الی 10 فیصد در پروژه سهم می گیرند و متباقی آن توسط وزارت احیا و انکشاف دهات تمویل میگردد

 

 

با تشکر از دیوار های محافظوی، اهالی قریه کوچیانو منزبیله برای روبرو شدن با باران های فصلی که ندرتاً منجر به سیلاب ها میشود بهتر آماده خواهند بود. با حفاظت از محصولات که توسط دریای کنر نابود می شد، دیوار محافظوی مذکور دهاقین را قادر به حاصل برادری بیشتر ساخته که در نتیجه باعث بهبود مصونیت غذائی در تمام قریه میشود.

 

  در جریان تابستان سال 2014، حاجی محمد هاشم یک تن از بزرگان قریه 2 جریب (0.5 هکتار) زمین خویش را که حبوبات و برنج کشت کرده بود، به د لیلی سرازیر شدن سیلاب از دست داد. این واقعه ولایت کنر را در سال 2015 متاثر ساخت. زمانیکه وی راجع به مفکوره دیوار محافظوی آگاهی دریافت نمود، بسیار علاقمند اعمار آن گردید.

 

تشکر از دیورا های محافظوی، حالا حاجی محمد هاشم میتواند زمین های خویش را بدون اینکه نگرانی از دست دادن محصولات اش را در سیلاب های آینده داشته باشد، تخم پاشی نماید.

 

حالا کار اعمار دیوار محافظوی تکمیل گردیده است. زمین های که به طرف راست قرار دارند از دریای که به طرف چپ موقیعت دارد محافظت شده اند