اعمار و احیای مجدد سرک دره ننگال ولایت نورستان

کامدیش یکی از ولسوالی های ولایت نورستان میباشد که در مرز با کشور باکستان موقیعت دارد. با توجه به سطح بالای نا امنی و در نتیجه عدم موجودیت مقامات دولتی و موسسات غیر دولتی، این ولسوالی دارای زیربنا های خیلی محدود میباشد.

 

به دلیلی عدم موجودیت سرک ها، ساکنان دره ننگال با دشواری های زیاد جهت دسترسی به نزدکترین بازار و کلنیک دست و بنجه نرم میکنند. در بعضی حالات آنها دیگر انتخاب ندارند جز اینکه مریضان خویش را با پشت خود به درمانگاه یا کلینیک انتقال دهند.

 

آقای سمع الله، یکی از بزرگان مردم دره ننگال حتی حکایت از یک زن حامله نمود که طفلش را در راه رسیدن به کلنیک به دنیا آورد، زیرا توانائی رسیدن به کلینیک را در آن زمان نداشت.  

 

با توجه به بی ثباتی و تهدیدات امنیتی در منطقه، تیم موسسه مدیرا در ولایت نورستان یک پروسه ارزیابی را قبل از پروژه جهت امکان بذیری تطبیق بروژه راه اندازی نمود.

 

جهت اطمینان از بذیرش بروژه از سوی مردم، موسسه مدیرا متعهد به گفتگو با مردم به ویژه با بزرگان جامعه بوده تا از تعهدات آنها اطمینان حاصل نماید. کارهای مقدماتی فوق الذکر یکی از عناصر کلیدی در اجرای موفقیت آمیز بروژه به حساب میرود.

 

به تعقیب کارهای مقدماتی مذکور، کار های حقیقی اعمار و احیای مجدد سرک توسط یک موسسه داخلی (افغانی) بنام اشبول تطبیق گردید. 3.5 کیلو متر سرک که ولسوالی ناری (ولایت کنر) را به قریه ننگال مرکزی (دره ننگال، ولسوالی کامدیش) وصل مینماید، احیاء گردید.

 

2.5 کیلومتر سرک که ننگال مرکزی را به بیتو کالی (ولسوالی کامدیش) وصل مینماید، اعمار گردید. تمام فعالیت های فوق الذکر توسط دست اجرا گردید چون ماشین آلات سرک سازی در ساحه مذکور قابل دسترس نبود. فعالیت های متذکره در ظرف سه ماه تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.  

 

 

 ساکنان دره ننگال سرک را که قریه پیتو قلعه (نورستان) را به ولسوالی نری (کنر) وصل مینماید، احیاء نمودند

 

شکر گذاریم از اینکه سرک مذکور اعمار و بازسازی گردید، حالا اهالی دره ننگال میتوانند با استفاده از موتر، دسترسی آسان به مارکیت و کلینیک داشته باشند. همچنان، بزرگان جامعه یادآور شدند که طی 10 سال گذشته هیچ گونه پروژه زیربنایی در منطقه شان اجرا نگردیده بود، بنابراین، ما واقعاً از شرکای کمک کنند برای تطبیق چنین بروژه اظهار سپاس مینمائیم.

این بروژه از لحاظ اقتصادی دارای مزایای زیادی از جمله: فرصت های کاری کوتاه مدت برای مردم، تهیه مواد غذائی برای اشخاص مستحق، دسترسی بیشتر به زیربناهای لازم (از قبیل مارکیت، کلینیک و مکتب)، کاهش در مصارف ترانسبورتی، دسترسی آسان به موسسان و نهاد های دیگر و غیره، میباشد.

 

حدود 265 عضو جامعه در اجرای فعالیت های فوق الذکر منسجم گردیده و بسته غذائی (75 کیلو گندم، 10 کیلو گرام حبوبات  7.4 کیلو گرام روغن سبزیجات، و 0.5 کیلوگرام نمک) را در بدل کارشان بشکل ماهوار بدست آوردند. بیشتر از 1800 نفر(گارگران و فامیل هایشان) از این پروژه مستفید شدند.  

مستفید شونده گان پروژه بسته های غذایی شان را دریافت مینمایند