(طرح راهبردی (استراتیژیک پلان

موسسه مدیرا از سال 2004 بدینسو فعالیت های خویش در افغانستان را با نوشتن طرح راهبردی (پلان استراتیژیک) رسمی ساخته است. اولین بار طرح راهبردی (پلان استراتیژیک) برای یک دوره چهار ساله (از 2005 الی 2009) ترتیب گردید و اهداف عمومی و داخلی ذیل را مشخص ساخت:

اهداف عمومی

 

·         ارتقاء انکشاف محلی مختلط و مشارکتی.

·         ارتقاء توسعه اقتصادی دوامدار

·         مبارزه علیه نا برابری

·         تقویت طرح ها و ابتکارات افغانی و انتقال مهارت ها.


اهداف داخلی

 

·         تقویت ظرفیت ها برای اجراات  

·         بهبود و توسعه شیوه های مسلکی مساعدت های انکشافی.

·         ایجاد مکانیزم ها برای نظارت و ارزیابی

·         تطبیق سازماندهی:

-          توسعه منابع بشری موسسه

-          ایجاد یک پالیسی برای انتقال مهارت ها

·         مشخص ساختن دیدگاه تکاملی موسسه مدیرا

 


اهداف متذکره در طرح راه بردی 2015 الی 2017 (استراتیژیک پلان) تا هنوز مرتب بوده و از نظرعملیاتی توسط منطقه، بخش و فعالیت های متقابل تقسیم گردیده. هدف ما اینست تا موسسه خویش را با شرایط افغانستان سازگار نموده و  فعالیت های این موسسه را بیشتر مرتبط و موثر سازیم.