کابل

دفاتر کابل

 

به بخاطر تامین ارتباطات کاری  با وزارت خانه های مختلف دولت افغانستان، نماینده های تمویل کننده گان، موسسات غیر دولتی و سائر موسسات بین المللی، دفتر مرکزی موسسه مدیرا از اوایل سال 2002 بدینسو در کابل موقیعت دارد.


وظایف عمده دفتر مرکزی موسسه را در کابل خدمات عمومی، مدیریت عمومی ، مدیریت مالی و نظارت و ارزیابی دربر میگیرد. این موسسه از طریق دفتر مرکزی خویش از پروژه های مختلف که در ساحات شرقی و مرکزی افغانستان اجرا میگردد نظارت و وارسی میکند.    

 

تقویه نمودن لابراتوار ملی تولید واکسین حیوانی

 

یگانه پروژه که در شهر کابل اجرا گردیده است عبارت بود از حمایت لابراتوار ملی تولید واکسین حیوانی.


در بین سالهای 0420 و 3201 موسسه مدیرا از اتحادیه اروپا جهت همکاری وکار مشترک با وزارت زراعت و مالداری یک مقدار کمک های مالی بدست آورد. این کمک ها به هدف فعال سازی دوباره لابراتوار ملی تولید واکسین حیوانی که تولیدات آن برای سال های متمادی به علت تخریب مکمل لابراتوار و تجهیزات آن قطع گردیده بود، به مصرف رسید.


این پروژه بخش از رویکرد های مختلط جهت بهبود بخش وترنری بوده که در آن موسسه مدیرا نیز از طریق شبکه کلینیک های وترنری در مناطق شرقی و مرکزی اشتراک دارد.