فعالیت های ما در ولایت غور

(ولسوالی های پسابند و و تیوره)

 

در سال 2013 به اتمام رسید

 

معرفی منطقه


غور یک ولایت دور افتاده (فاصله بین شهر هرات و ولایت غور توسط موتر دو روز میباشد)، خشک و داری ارتفاع بلند (بین 2200 و 3900 متر) می باشد. این ولایت بشکل منظم از خشکسالی که باعث زیان و ضعف داومدار کشاورزی گردیده است، متاثر میباشد.


ولایت غور در جریان ماه های زمستان (از ماه دسامبر الی ماه مارچ) قابل دسترس نمیباشد. تعداد اندک از موسسات انکشافی وامداد رسان در این ولایت فعالیت دارند.


برنامه های گذشته

 

موسسه مدیرا در سال 2001 در دو ولسوالی ها ولایت غور با فعالیت اغاز نمود. احیای مجدد روستا ها ، مصئونیت غذائی و توزیع مواد غذائی در حالات اضطراری معراق فعالیت های موسسه را تشکیل میداد.


همچنان، موسسه مدیرا از طریق پروگرام همبستگی ملی (NSP) فعالیتهای انکشافی جامعه را رهبری می نمود. هدف از این پروگرام تنظیم شورا قریجات از طریق انتخاب شورای های انکشافی قریجات (CDC) میباشد. که مسئولیت ان ها را تشخیص ، توسعه و اجرای پروگرام های انکشافی در جامعه تشکیل میدهد. این پروگرام توسط وزارت احیا و انکشاف دهات و بانک جهانی تمویل میگردد.


تمام فعالیت های موسسه مدیرا در ولایت غور در سال 2013 تکمیل گردید.