فعالیتهای ما در هزاره جات

(ولسوالی های حصه اول و دوم بهسود ولایت وردک و لسوالی یکاولنگ ولایت بامیان)


معرفی منطقه

 

مناطق مرتفع مرکزی حد اوسط 3000 متر ارتفاع داشته و اکثرا از اثری برفباری های شدید در زمستان در انزوا قرار میگیرد. دره های عمیق و باریک این مناطق باعث شده تا قسمت اندک از زمین ها قابل آبیاری گردد. در زمین های للمی این منطقه مواشی نقش مهم را ایفا مینماید. 


قبلا ، به منظور افزایش محصولات غذائی و درامد مالی دهاقین چندین پروژه ها در بخش زراعت تطبیق گردید تا مصونیت غذائی آنها بهبود یابد. فعالیت های مذکور قرار ذیل اند:

 

-          معرفی انواع مختلف کچالواصلاح شده و بهبود شرایط ذخیره گاه ها (اعمار ذخیره گاه های کچالو).

-          آزمایش محصولات زراعتی سازگار با محیط جهت کاهش یا از بین بردن استفاده از کود کیمیاوی و برعکس ترویج استفاده از کود حیوانی.

-          حمایت از گروپ های تولید کننده گان (دهاقین، تولید کننده گان، ریسندگان پشم) جهت افزایش محصولات .

-          حمایت از فعالیت قوریه های آزمایشی، برگزاری آموزش های کوتاه مدت و منظم برای قوریه داران  و باغداران. و همچنان حمایت نمودن باغداران برا ایجاد و تاسیس قوریه ها و باغ.

-          محصولات میوه ای شامل انواع درختان ذیل میباشد: سیب ، شفتالو، ناک، زرد آلو، انگور، آلو، بادام، پسته و چهار مغز میباشد. درختان غیر مثمر مرکب از درختان چنار و کاج میباشد.

-          آموزش برای زنان در خصوص دریافت مهارت های لازم و پسنده جهت اجرای موفقانه فعالیت های عایداتی.

برنامه های فعلی


موسسه مدیرا از چندین سال بدینسو شبکه های وترنری و پارا- وترنری را در ولایت وردک تقویت مینماید. اخیراً این موسسه  فعالیت های خویش را در بخش مالداری در ولایت بامیان آغاز نمود تا مالداران منطقه از کمپاین های واکسیناسیون و خدمات صحت حیوانی مستفید شوند.


علاوه بر فعالیت های صحت حیوانی در بخش مالداری فعالیت های ذیل شامل اند:

 

-          آموزش دهاقین راجع به شیوه های بهتر مدیریت دامداری.

-          اصلاح طویله ها حیوانات (رشد و انتشار طویله های اصلاح شده).

-          دادن آموزش برای عرضه کننده گان خدمات صحت حیوانی درمورد روش های القاء مصنوعی.


در سال 2014 سه موسسه غیر دولتی فرانسوی مدیرا، جرس و سولیدریتی انترنیشنل که در افغانستان فعالیت دارند دست به دست هم دادند تا یک پروژه سه ونیم ساله را که توسط دفتر انکشافی فرانسه (AFD) تمویل میگردد، اجرا نمایند. هدف این پروگرام بلند بردن معیار و کیفت زنده گی مردم در مناطق  مرتفع مرکزی می باشد که از طریق ارتقا و توسعه روستا ها و مدیریت منابع طبعی بدست خواهد امد. برای معلومات بیشتر به ویب سایت زیر مراجعه کنید

 

 

http://www.madera-asso.org/english/archives/central-highlands-rural-development-programent-pro/