فعالیت های ما در مناطق شرقی

معرفی منطقه

 

ولایات شرقی در نزدیکی سرحد با پاکستان ولایات اند که موسسه مدیرا برنامه های خویش را در سال 1988  با تمرکز روی تقویت اقتصاد روستا ها برای اولین بار آغاز نمود.


شروع فعالیت ها از دره های بلند کنر، نورستان و لغمان ( ارتفاعات بیشتر از 5000 متر) در بهشت های طبیعی جائیکه دهاقین و نیروی مقاومت افغان در آنجا عقب نشینی میکردند، آغاز گردید.


سپس فعالیت های مدیرا  در دره های پائین ولایات مذکور و مناطق  هموار ننگرهار جائیکه که قبل از جنگ ها به کندوی افغانستان مشهور بود وسعت یافت. جنگ و پالیسی مرزعه سوزی ارتش شوروی مردم را مجبور به مهاجرت های جمعی به پاکستان نمود و مناطق زیادی خالی از سکنه ماند. این امر باعث شد که زمین های زراعتی برای بیش از 10 سال بشکل بیهوده و لامزروع  باقی بمانند.


در آغاز سال 1992 مهاجرین افغان شروع به بازگشت به افغانستان نمودند البته در بعضی حالات نظربه وضیعت بد اقتصادی یا امنیتی مردم در رفت و برگشت قرارداشتند. ازدیاد نفوس خانواده ها بعد از باز گشت باموجودیت زمین های  اندک نمتوانست ضرورت های خانواده ها را تکافونماید. بنابراین برخی از خانواده ها  مجبور به پیدا کردن منابع درآمد از طریق فعالیت های دیگر  شدند که منجر به مهاجرت در شهر ها و حتی تا امروز به کشور پاکستان وکشورهای دیگر نمود.


از اینرو، موسسه مدیرا برنامه های مختلف ذیل را در ساحات مذکور اجرا نموده: کشت دوباره زمین های زراعتی، احیای مجدد و ایجاد سیستم های آبیاری جدید جهت بدست آوردن زمین های زراعتی جدید، تکثیر برنامه های تخم اصلاح شده زراعتی، حمایت از قوریه های درختان مثمر و تولید زنجیره ای، و همچنان فعالیتها مختلف در بخش صحت حیوانی و حفظ جنگلات تا بازگشت مهاجرین دوامدارو با ثبات واقع گردیده و در رشد اقتصاد روستاها و انکشاف معیار زنده گی مردم موثر واقع گردد.

 

برنامه های فعلی


در حال حاضر موسسه مدیرا در ولایات کنرها، لغمان و نورستان منحیث تطبیق کننده  پروگرام همبستگی ملی که یک برنامه بزرگ انکشافی در افغانستان است، دخیل میباشد. این پروگرام توسط وزارت احیا و انکشاف دهات با حمایت مالی بانک جهانی اجرا میگردد. هدف از برنامه همبستگی ملی توانمند سازی جوامع روستائی از طریق برگزاری انتخابات دموکراتیک و کمیته های انکشافی جامعه با تعادل در جنسیت، میباشد. بعداً این کمیته ها منحیث نماینده گان مردم نیازمندی های انکشافی جامعه را هماهنگ و مدیریت مینماید.

 

همچنان موسسه مدیرا در بخش صحت حیوانی یک شبکه پارا وترنران را که وظیفه شان مراقبت، واکسیناسیون و نظارت صحی  ازمالداری در ساحه میباشد، اجرا مینماید. با توجه به اهمیت مالداری در خصوص اقتصاد روستا های افغانستان، ترویج و افزایش محصولات حیوانی در بهبود امرار معیشت افغانها (با افزایش مصئونیت غذائی و عواید کشاورزی) دارای اهمیت قابل توجه میباشد. این پروژه چهار ساله تحت عنوان "تقویت صحت حیوانی و مالداری" که تمویل کننده آن کمسیون اروپائی میباشد توسط موسسه مدیرا در همکاری با موسسه رلیف انترنیشنل در زون شرق  ولایات دیگر افغانستان ( لغمان، کنر، نورستان، وردک، بامیان، ننگرهار، غزنی، کاپیسا و نیمروز) اجرا میگردد.


درنهایت، موسسه مدیرا از فعالیت های پروگرام غذائی جهان (WFP) که به دلایل بی امنیتی در ولایات شرقی برای کارمندان ملل متحد قابل دسترس نمیباشد، نظارت مینماید. بنابراین، موسسه مدیرا به نماینده گی از پروگرام غذائی جهان (WFP) از اجرای فعالیتهای مانند: توزیع غذا در مکاتب، شفاخانه ها و کمپ های مهاجرین، نظارت مینماید. تیم نظارتی این موسسه سایت های مختلف توزیع مواد غذائی را مورد نظارت قرار میدهد تا از دریافت سهم مناسب مستفیدین اطمیان حاصل نموده و همچنان نیازمندی های آنها را مورد ارزیابی قرار دهد. سپس راپور این فعالیت ها به پروگرام غذائی جهان (WFP)  جهت اجرای بهتر توزیع مواد غذای باکیفیت، تحویل میگردد.