(مدیرا (امروز

فعالیتهای موسسه مدیرا منحصرا در افغانستان مییاشد.


حدودآ سه میلیون یورو بودیجه سالانه موسسه برای تطبیق فعالیت های انکشاف روستایی جهت بازسازی ظرفیت های تولیدی  محصولات غذائی، بهبود کیفیت محصولات کشاورزی و باغداری وهمچنان افزایش عواید مردم در افغانستان، اختصاص یافته است.


موسسه مدیرا مصمم به ارتقا رویکرد مشارکتی  در خصوص توسعه وطرح ریزی پروگرام ها با حمایت مردم با در نظرداشت تنوع نیازمندی های مردم میباشد.


موسسه مدیرا لابی گیری خویش را برای جلب حمایت سیاست گذاران و نهادها دیگر برای ادامه کوشش ها که در بخش های بازسازی و انکشاف اقتصادی در چند دهه ادامه  داشته ادامه خواهد داد.

 

مدیرا در حالات  اضطراری از طریق توزیع مواد غذائی وسرمایه گذاری در بخش  زراعت  و نیز از طریق ایجاد فرصت های موقت کاریابی به نیاز های مردم و خانواده های فقیر پاسخ گو میباشد.

باوجود اینکه کمک  های کوتاه مدت بشردوستانه برای خانواده ها  نا کافی می باشد ولی آغازخوبی  برای فعالیت های انکشافی دیگر پنداشته می شود.


بنابراین مدیرا  برای اجرای پروگرام های که مورد نیاز وتائید مردم است  منحیث بخش از قوه محرک در درازمدت معتهد میباشد. این فعالیت های عوامل شفا بخش و پایه های  اساسی ترویج انسجام ملی و صلح میباشد.