حمایت از افغانستان

به منظور دفاع و محافظت بهتر از منافع افغانها موسسه مدیرا عضوفعال انجمن های میباشد که از موسسات غیر دولتی که  در افغانستان  کار میکنند و همچنان در فعالیت ها دادخواهی و جلب حمایت پالیسی سازان و نهاد های دیگر کلیدی دخیل اند میباشد.


COFA

 

موسسه مدیرا به سطح ملی در فرانسه عضو فعال گروپ موسسات فرانسوی که در افغانستان کار مینمایند (COFA) میباشد.


این شبکه، موسسات بشردوستانه را که در بخش های: تعلیم و تربیه، زراعت، عدالت ، حمایت، دسترسی به آب آشامیدنی، صحت، مصئونیت غذائی، و توسعه اقتصاد فعالیت دارند باهم یکجا میسازد.


گروپ موسسات فرانسوی که در افغانستان کار مینمایند (COFA) همواره بشکل منظم تلاش دارند تا سیاست گذاران و تصمیم گیرنده گان را در خصوص وضیعت بشری در افغانستان ملاقات نموده و از وضیعت بشری در افغانستان ان ها را واقف سازند.  

 ENNA

 

مدیرا به سطح اروپا عضویت کمیته عامل شبکه موسسات غیر دولتی که در افغانستان کار مینمایند (ENNA)  را دارد.


این گروپ در شهر بروکسل مستقر است و از تلاش برای  تقویت و بهبود مساعدت های بشر دوستانه، باسازی و انکشافی در افغانستان دادخواهی و حمایت می کنند. با سیاست گذاران بشکل منظم ملاقات نموده و مجالس عامه ( کانفرانس ها و سمینار ها) را در شهر های مختلف اروپا برپا مینماید.  

اکبر (دفتر هماهنگی کمک ها برای افغانستان)

 

موسسه مدیرا در افغانستان یک عضو برجسته موسسه اکبر (دفتر هماهنگی کمک ها برای افغانستان) میباشد.اکبر موسسات خیریه ملی و بین الملی را که صد عضو داردهماهنگ نموده و پیام مشترک اعضا را به دولت افغانستان و تصمیم گیرندها انتقال میدهد.


اخیرآ موسسه اکبر یک سلسله اسناد های را که روی موثریت مساعدت ها، حکومتداری، عرضه خدمات و حقوق زنان متمرکز بود در کنفرانس لندن که در ماه دسامبر سال 2014 برگزار گردید، منتشر ساخت.

برای معلومات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمائید:

 

Transforming Development Beyond Transition in Afghanistan (2014)
Transforming_Development_Beyond_Transiti
Document Adobe Acrobat 1.3 MB

 

For the full documents please follow this link:

 https://ec.europa.eu/europeaid/infopoint-lunch-time-conference-progress-and-challenges-afghanistan-civil-society-recommendations_en

 

موسسه اکبر همچنان یک کمپاین را بنام افغانستان را فراموش نکنید در ماه نومبر سال 2014 راه اندازی نمود . برای جزئیات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمائید:


http://www.madera-asso.org/english/archives/don-t-forget-afghanistan/