تیم ها

در آفغانستان

 

تیم مدیریت موسسه عبارت است از ریسس عمومی، رئیس اجرایوی ، رئیس مالی و ادرای ، مدیران افغانی (هماهنگ کننده گان ولایتی، مدیران دیپارتمت ها، انجیران بخش کشاورزی، وترنران، و کارمندان اجتماعی) . همچانان، چهار الی پنج همکارن خارجی دیگر نیز در بخشهای مختلف (مدیران پروژه، مشاورین تخنیکی، و هماهنگ کننده گان) فعالیت دارند.


تیم نظارت و ارزیابی موسسه مدیرا که مستقیماً تحت نظر ریس عمومی است  دربخش تحلیل و تجزیه تاثیرات و دست اورد های  پروژه کار و تحقیق می کند . همچنان این دیپارتمنت مسولیت مطالعه و بررسی امکانات عملی پروژه های جدید را دارد و رول مهم در بلند بردن تجارب مدیرا بازی مکند .


مقصد کلی اینست تا به شکل تدریجی مسئولیت ها به تیم افغانی واگذار گردد. در مجموع تعداد کلی  تیم کارمندان مدیرا  در افغانستان به 250 نفر می رسد.


دفتر مرکزی در فرانسه

 

 

دفتر مرکزی موسسه مدیرا (در پاریس) از نماینده عمومی تشکیل شده است. بعض اوقات یک کارآموز نیز به این تیم میپیوند. نماینده عمومی مسولیت تامین روابط مدیرا را با سازمانهای خیریه  درفرانسه و اروپا، تمویل کننده گان، و سائر موسسات بین المللی فرانسوی و اروپائی دارد. دفتر پاریس یک پُل ارتباطی میان تیم ساحوی و هیئت مدیره مدیرا میباشد . هچنان سازمان دهی جلسات مختلف در فرانسه و ارائه معلومات به هیئت مدیره و مردم را بعهده دارد.


نماینده گان و رهبری موسسه مدیرا در یک سال چندین بار به اهداف مختلف (مجمع عمومی، هیئت مدیره و دفتر اجرایوی)  باهم ملاقات مینمایند. وظیفه آنها مشخص ساختن ساحات مورد هدف، بلند بردن آگاهی مردم راجع به افغانستان در اروپا، و بلاخره اجرای کمک های فنی، استراتیژیکی و عملیاتی برای ماموریت های ساحوی، میباشد.


MADERA Organization Charts_April 2016.pd
Document Adobe Acrobat 1.1 MB