تاریخچه

 تازیخچه: انسجام وبسیج برای افغانستان

 

 ایجاد موسسه مدیرا در سال 1988 ارتباط میگرد  با جریانات همبستگی و حمایت از مقاومت افغانها که از آغاز مداخله شوری بوجود امده بود. در ماه می سال 1980 در پاریس یک تجمع مردمی بنام  شش ساعت برای افغانستان  سازماندهی شد و کمیته های حمایت از مقاومت افغانستان در سراسر اروپا تشکیل یافت.  از جمله دفتر بین المللی برای افغانستان یا BIA را میتوان مثال داد. خیلی زودی حمایت از روستا های افغانستان ضروری پنداشته شد تا با کمک به مردم افغانستان که اکثراً پیشه کشاورزی دارند مقاومت افغانها را در مقابل  تهاجم شوروی تقویه و حمایت نمود. بنابر این، موسسه مدیرا (ماموریت توسعه اقتصاد روستائی در افغانستان) در سال 1988 تاسیس گردید. مدیرا یک موسسه فرانسوی است که موسیسن آن از چندین کشور اروپائی میباشد.  

 

فعالیت های نخستین موسسه درمنطقه

 

موسسه مدیرا اولین بار پروژه های محدودی را  در دره های نورستان و کنرها آغاز نمود که این پروژه ها عبارت بودند از تهیه و توزیع تخمهای زراعتی و فعالیت های وترنری . پروژه های مذکور اساساً توسط وزارت امور خارجه فرانسه تمویل میگردید. در حالیکه، تیم کوچک ساحوی فاقد هر گونه تدارکات لوژستیکی بود، ولی باز هم، روابط با مردم بزودی انکشاف یافت و آگاهی مردم نسبت به وضعیت واقعی عمیق تر شد.

 

رشد و مسلکی شدن
 

بعد از خروج  شوروی در سال 1989 و تصرف  کابل در اپریل سال 1992 توسط مجاهدین هزاران فامیل مهاجر در پاکستان دوباره به افغانستان بر گشتند. در سال 1992 کمسیون اروپائی یک بودجه قابل توجه را برای بازسازی افغانستان اختصاص داد. موسسه مدیرا فعالیتهای خویش را وسعت داده، بیشتر حرفه یی عمل نموده  و تیم خویش را در ساحه تقویت کرد. سپس مدیرا کوشید تا از طریق  احیای مجدد سیستم آبیاری و جوی کشی برای  زراعت ، تهیه و عرضه مواد ضرورت  برای کلینک های صحت حیوانی ، راه اندازی کمپاین های واکسیناسیون حیوانی، و تقویه فعالیت های باغداری، تولید محصولات غذائی را از ازدیاد نماید.