اصول فعالیت ها

 

مدیرا ازبرکت حضور طولانی در افغانستان و سهم فعال در تطبیق  پروژه ها توانسته دانش وسع و کافی از مردم م کشور داشته باشد مخصوصاً از آنعده مردم که در دهات  زنده گی مینمایند. در حقیقت، تقریباً  80% مردم افغانستان در روستاها کار مینکنند که صرف  31% از تولیدات ناخالص داخلی آنها میسازند. بنا براین، جهت بدست آوردن استقلالِیت، خود کفایی و مصونیت غذایی انکشاف دهات خیلی ضروری میباشد.

 

 

اصول اساسی فعالیت های مشارکتی


نظر به روش تطبیق پروژه ها، مدیرا روی تقویت انکشاف جوامع روستائی و همچنان ایجاد توانائی به منظور انکشاف مناطق شان کار مینماید.


این روش مردم روستا ها را در مرکز پروسه قرار داده و آنها را در شناسائی اولویت بندی نیازمندی های شان سهیم میسازد.


بنابر این، فعالیت های انکشافی موسسه مدیرا بشکل مشارکتی میباشد و مردم مالک اصلی روند انکشاف می باشند. این روش نتیجه و  اثرات دوام دار پروژه ها را تظمین  میکند.


فعالیت های مشارکتی بر اساس عنعنه  قدیمی افغان ها (که آنرا جرگه به زبان پشتو  و شورا به زبان دری مینامند) اجرا میگردد. در جریان این جلسات روی پروژه های مورد علاقه همگانی بحث و تبادل نظر صورت میگیرد تا اطمینان حاصل گردد که تمام اعضای جامعه از پروژه ها بشکل مساویانه مستفید میشوند.

 

انکشاف مختلط

 

تنها به مالداری ، زراعت یا باغداری اقتصاد روستائی نمی توان گفت  بلکه این امر شامل بخش های مختلف چون هنر، صنایع دستی، اعمار ساختمان های عامه ( مکتب، مسجد، کلینیک، مراکز اجتماعی ) ، آموزش صنعت کاران نیز میکردد . بنا بر این، مدیرا روی فعالیت های مختلط توجه بیشتر مینماید. هرچند، اجرای فعالیتهای مختلط بسیار دشوار میباشد زیرا میکانیزم های مالی تمویل کنندگان  اغلبا با تقاضای های مشخص در جوامع روستائی مطابقت نمی داشته باشد.

 

مهارت های انتقال

 

موسسه مدیرا در خصوص انتقال مهارت ها، آموزش کارمندان و انتقال تدریجی مسئولیتها ها به کارمندان ملی توجه خاص مینماید.