مدیرا یک موسسه بین المللی است که از سال 1988 بدینسو دربخش انکشاف دهات و حمایت از جامعه  روستائی در افغانستان فعالیت مینماید

پروژه های موسسه مدیرا اکثراً روی ارتقای ظرفیت ها و ابتکارات تمرکز دارد تا جوامع محلی را قادر به رهبری و مدیریت  پروژه های انکشافی در مناطق خویش گردند. 


موسسه مدیرا در همکاری با شرکای دیگر از یک رویکرد مشارکتی و سهمگیری مستفیم مردم  در برنامه های انکشافی ( انکشاف همجانبه با در نظرداشت اصل تنوع در نیازمندی های مردم روستائی) پشتیبانی و حمایت مینماید.

 

این برنامه ها شامل عناصر ذیل میباشد:


·         توسعه جامعه: تقویت پروژه های انکشافی محلی

·         مدیریت منابع طبیعی: احیای مجدد چراگاه ها و جنگللات  

·         محصولات زراعتی: تحقیق ، ترویج و حمایت از گروپ ها تولید کنندگان و سیستم های باغداری

·         مالداری: حمایت از خدمات وترنری، واکسیناسیون و خدمات مالداری 

·         فعالیت های عایداتی

·         بخش ساختمانی: دسترسی به آب آشامیدنی، آبیاری، اعمار و احیای مجدد زیر بنا ها.

مدیرا یک موسسه بیطرف است  که مساعدت های خویسش را برای مردم ا بدون درنظرداشت جنسیت، مذهب و قومیت فراهم میسازد 

 تعداد کارمندان موسسه مدیرا:

 

250 کارمندان ملی  در ساحه و 4 الی 5 کارمندان بین المللی  


بودیجه سالانه موسسه در حدود 3000000 یورو میباشد.


تعداد اعضای بورد: 16 نفر

 


موسسه مدیرا در دو ساحه جغرافیای که 6 ولایت را تحت پوشش قرار میدهد، فعالیت مینماید.


-          مناظق شرقی: کنر، لغمان، ننگرهار، نوریستان.

-          مناطق مرکزی: وردک و بامیان


Des questions ? Consultez notre rubrique d'aide !