اعضای هیئت مدیره و کمیته اجرائی موسسه مدیرا

 

هئیت مدیره موسسه مدیرا در حال حاضر از 16 عضو که توسط کمیته اجرائی انتخاب گردیده اند، تشکیل شده است. اعضای هئیت مدیرا هر سه ماه ملاقات مینمایند، در حالیکه، کمیته اجرائی در هر ماه جلسات شان را برگذار میکنند.


M. Pascal Arthaud

Regional Program Director - Asia

Board Member
M.Jean Braud Forestry Expert
Vice-President
Mme.Stéphanie Briantais Administrative and Finance Expert
Treasurer
M.Vincent Crépin Manager Vice-President
M. Jean-Noël Feraille Lawyer - Chief of Agrictulture Board Member
M. Cédric Fleury Project and Development  Coordinator Board Member
M.Stuart Gaudin Development Program Coordinator, Retired
Secretary
Mme Marie-Claire Gallissot

Biologist, Retired

Board Member

Mme Elisabeth Kind

Doctor

Board Member

M. Alain Labrousse

Sociologist, Journalist, Drug Specialist

Board Member
M.Pierre Lafrance

French Ambassador, Retired

President
Mme Monique Otchakovsky-Laurens

General Delegate of MADERA (1997-2002), retired

Board Member
M.Jean-Pierre Prod'homme

Emeritus Professor at AgroParis Tech

Board Member
M. Alain Thiollier

Director of Asiatheque

Board Member
M. Michel Verron

Former UNESCO expert, retired

Honorary President, Board Member
Solidarité Afghanistan Belgique

NGO specializing in on-the-job training

Board Member