تشکیلات موسسه


از همان ابتدا از اعضای موسسه مدیرا از کشور های مختلف اروپائی تشکیل یافته که بشکل منظم در دفترمرکزی پاریس به منظور مختلف مانند مجموعه عمومی (سالانه)، جلسات هیئت مدیره (3-4 جلسه در هر سال) و جلسات کمیته اجرایوی (تقریباً 8 جلسه درسال) با هم ملاقات می نمایند. 


بحث و بازتاب

 

در جریان مجموعه عمومی هیئت مدیره و کمیته اجرائی موسسه مدیرا تجارب خویش را با هم شریک میسازند که این روند کمک می نماید تا اولیت ها برای اجراات بعدی  شناسائی گردد.


·         تقویت انکشاف محلی، سازمان های روستائی، و سوق دهی جوامع محلی بسوی خود کفائی.

·         ارتقای یک رویکرد مشارکتی که در آن تمام اعضای جامعه در شناسایی و تطبیق برنامه ها دخیل باشند. همچنان ایجاد یک رویکرد مختلط با در نظرداشت تمام نیازمندی های مردم مطابق به جنبه های مختلف زنده گی شان مانند: غذا، صحت، تعلیم و تربیه و غیره...

·         تقویت مهارت های افغانها در موسسه مدیرا.

 


بلند بردن سطح آگاهی در اروپا راجع به افغانستان

 

 

برگزاری جلسات تبادل معلومات و همچنان ایجاد استراتیژی جلب حمایت کمک کننده گان ذیدخل درافغانستان از طریق ایجاد رابطه و  روابط با شبکه های لابی در اروپا.

چندین جلسات به ابتکار ویا با اشتراک اعضای موسسه مدیرا جهت دادن آگاهی به مخاطبان در خصوص وضعیت در افغانستان اجرا شده است. این ابتکارات در مکاتب، سیمینار ها و محلات مختلف عامه برگزار گردیده است.


اعضای موسسه مدیرا در رویداد های ویژه در پاریس و مناطق مختلف فرانسه جهت بالابردن سطح آگاهی و فراهم سازی کمک ها برای مردم افغانستان اشتراک مینمایند.

 

 

تقویت ماموریت ها در ساحه

 

اعضای بورد به شکل داوطلبانه هر سال ازفعالیت های مدیرا در افغانستان بازدید مینمایند. این دیدار ها به طور سالانه جهت بازدید از ساحات مختلف اجرای پروژه های موسسه مدیرا انجام میشود.