با ما به تماس شوید

در فرانسه

 

MADERA

3 rue Roubo

75 011 Paris

 

Tel. + 33 (0)1 43 70 50 07

Fax. + 33 (0)1 43 70 60 07

 

email: contact@madera.asso.fr

در افغانستان

 

MADERA

House 113, street 7

Qala-e-Fateholah

Kabul

 

Tel.(+93) 07 99 23 08 97

 

email:contact.kbl@madera-afgha.org