راپور سالانه

راپور سالانه هر سال به اعضای هیئت مدیره در مجموعه عمومی جهت تصویب ارائه میگردد. سپس راپور متذکره وسعا به شرکا و به تمام کسانیکه به موسسه مدیرا ارتباط نزدیک دارند توزیع میگردد.


راپور سالانه منعکس دهنده فعالیت های مدیرا میباشد که در جریان سال اجرا گردیده است که شامل نتایج بدست آمده و وضیعت مالی می باشد.