انتشارات

Publications

موسسه مدیرا به اعضا، شرکا و تمویل کننده گان از اجرا فعالیت های خویش بشکل منظم از طریق نشر گزارشات سالانه و رساله ها  آگاهی میدهد.


اسناد های فوق الذکر در فارمت پی دی اف در این بخش قابل دسترس است.


موسسه مدیرا نیز گاه گاهی با رسانه ها در خصوص وضعیت افغانستان و همچنان راجع به جرای فعالیت های این موسسه، ارتباط برقرار مینماید.