انکشاف بخش زراعت در ولایت وردک

زمین های مرتفع مرکزی یک منطقه مجزا  و کوهستانی میباشد که در مرکز افغانستان موقیعت دارد. جائیکه اکثر جمعیت آن دهاقین بوده و از منابع طبعی موجود امرار معیشت مینمایند. 

 

موسسه مدیرا با یک کانسرسیوم که متشکل از دو موسسه (جرس و سولیدرتی) است در حال اجرای یک بروژه توسعه ای روستائی 42 ماهه در مناطق مرتفع مرکزی (ولایات بامیان و وردک) میباشد. این بروژه به منظور توسعه پایدار که مرکب از بهبود معیار های زنده گی مردم و حفاظت از منابع طبعی میباشد، تطبیق میگردد.   

 

موسسه مدیرا تحت این پروژه که تمویل کننده آن اداره انکشافی فرانسه میباشد، فعالیتهای خویش را به هدف بهبود وضعیت زنده گی مردم از طریق پروگرام های انکشافی پایدار، اجراء  مینماید. بطور خاص این موسسه بیشتر روی فعالیت های چون انکشاف پایدار بخش زراعت، مدیریت مالداری و مدیریت منابع طبعی تمرکز مینماید.

 

این موسسه به شکل ویژه یک بند کوچک آب را در قریه تنور (ولسوالی حصه اول بهسود ولایت وردک) به منظور افزایش آبیاری در ساحات همجوار، اعمار نموده است. به طور مجموعی حدود شش مجتمع از این بند مستفید میشوند. همچنان موسسه مدیرا به منظور مدیریت بهتر آب و نگهدار ساختمان بند مذکور، یک انجمن استفاده کننده گان آب را به منظور جلو گیری از هرگونه منازعات، ایجاد نموده است. این انجمن متشکل از نماینده گان هر مجتمع میباشد.

 

ساحه پروژه بند کوچک آب قبل (آگست 2015) و بعد از تکمیل کار (می 2016). مردم میتوانند تصمیم بگیرند که چه وقت دروازه بند را باز ویا بسته نمایند تا زمین های شان را آبیاری نمایند.

 

با جلوگیری از ضایع شدن آب و به دلیلی موجودیت آب بیشتر، دهاقین میتوانند برای جوامع همجوار خویش پیشنهاد نمایند تا محصولات شان را آبیاری کنند. در نتیجه این پروژه باعث میگردد تا حاصلات که بشکل مستقیم وضیعت زنده گی شان را در خصوص امرا معیشت بهبود میبخشد، افزایش پیدا کند. دهاقین میتوانند علوفه جات با کیفیت بالاتر را که برای مواشی شان مفید پنداشته میشود، حاصل برداری نموده و همچنان سبزیجات و حبوبات بیشتر بدست آورند که مصؤنیت غذایی شان را بهبود میبخشد. برعلاوه، دهاقین میتوانند مواد غذائی را که در خانه مصرف نمی شود به بازار عرضه نمایند تا برای فامیل های شان عواید اضافی مهیا گردد.   

 

 

 

موسسه مدیرا در قریه گردن دیوار (ولسوالی حصه اول بهسود، ولایت وردک) یک فارم نمایشی ایجاد نموده است که همه متوانند از آن دیدن نمایند. موسسه مدیرا میخواهد از طریق این پروژه به دهاقین نشان دهد که انها میتوانند محصولات شان را متنوع سازند. آنها متوانند به جای تنها کچالو و گندم انواع مختلف سبزیجات (مانند: پالک، بادنجان رومی، پیاز، کدو، زردک و غیره) کشت نمایند.    

 

محمد علی تیم لیدر بخش زراعت در حال نشان دادن ریشه لبلبو که همین حالا حاصل برداری نموده است، میباشد. این تصویر در ماه آگست زمانیکه تمام سزیجات نزیک به حاصل برداری بود گرفته شده است.

 

 

تنوع محصولات برای حفظ و نگهدار زمین و همچنان برای بهرمند شدن مردم از محصولات آن ضروری میباشد. در حقیقت با کشت نمودن سبزیجات، مستفید شونده گان میتوانند در رژیم غذائی و بهبود تغذیه شان تنوع ایجاد نمایند. علاوه بر این، آنها میتوانند مواد غذائی را که در خانه مصرف نمیشود در مقایسه با محصولات سنتی با یک ارزش اضافی در بازار به فروش برسانند.

این فارم نمایشی همچنان به منظور اجرای فصل های آموزشی برای مستفید شونده گان مورد استفاده قرار میگیرد. در تمام مدت فصل های فرهنگی، مستفید شونده گان راجع به موضوعات مختلف که تمام فصل های فرهنگی ( آماده سازی خاک، تخنیک های تخم پاشی، آبیاری، کنترول آمراض، تخنیک های حاصل برداری وغیره ) را تحت بوشش قرار میدهد، آموزش دریافت خواهند کرد.

سلطان محمد کارمند ترویجی ( طرف چپ) و نصیر احمد باغبان (طرف راست) محصولات را آبیاری نموده و از نیالی ها محافظت مینمایند. این تصاویر در ماه می چند روز بعد تر از تخم پاشی گرفته شده است.