مساعدت نمائید:

مردم افغانستان را کمک کنید تا به خود کفائی برسند.

Donate

This donation is deductible of your taxes at 66%

Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: 1.00€

چرا باید مساعدت ها را به مدیرا بدهید؟

نزدیک به 30 سال میشود که موسسه مدیرا افغانها را با دخیل ساختن شان در توسعه روستا ها مورد حمایت قرار میدهد. با وجود دوره های دشوار ( تحاجم شوروی، تسخیر طالبان) که مردم افغانستان متحمل گردیده است، موسسه مدیرا کوشیده است تا افغانها تا حد ممکن به خود کفائی و استقلال دست یابند.

.

Our community thanks you for your support!

مالیات قابل جبران (در فرانسه )

 

  • اگر شما یک فرد هستید، مبلغ 66 فیصد هدیه شما از مالیات تان و تا حد 20% از درامد خالص مالیاتی تان قابل کسر میباشد.
  • اگر شما یک شرکت مشمول مالیه دهی هستید، الی 60 فیصد کمک های مالیه تان قابل کسر مالیه است. و الی 0.5 فیصد  از درآمد تان بدون تکس میباشد.
  • .

احترام به زنده گی خصوصی شما:

 

مشخصات شما برای ارسال سلیپ مالیه تان ضروری میباشد.

طبق قانون حفاظت از اطلاعات (تاریخی: 06/جنوری/1978) شما حق دسترسی، اصلاح و حذف اطلاعات مربوط به خود را دارید.

برای انجام این کار، خیلی ساده است، اسم و آدرس خود را همرا به مراجع که در پیام دریافت کرده اید نوشته و به ما ارسال نمائید.

مشخصات خصوصی هر شخص نزد موسسه مدیرا باقی خواهند ماند و با هیچ کسی مبادله، شریک ویا فروخته نخواهد شد.

.

ما را با اعتماد کامل حمایت نمائید:
این ویب سایت 100 فیصد امن میباشد. اطلاعات بانکی مورد نیاز بخاطر طی مراحل پرداخت پول کاملا ً محفوظ است. این اطلاعات در سیستم های کامپیوتری ما ذخیره نمی شود. تشکر از سیستم رمزگذاری SSL که معلومات بانکی شما را محفوظ نگهمیدارد. شما از محفوظ بودن معاملات تان در انترنت مطمئن باشید

NEWSLETTER SIGN-UP

Receive our on field missions news directly in your mailbox.